Vrouwenvereniging

We hebben één keer in de veertien dagen op donderdagavond vereniging in de Centrumkerk.

'We beginnen om kwart voor acht met onze Bijbelstudie uit CGK-Vrouw en vanaf half acht is er koffie en thee.'

Na de pauze hebben we  tijd voor overige zaken zoals notulen, mededelingen en een vrije bijdrage door een van de leden.

Gasten zijn altijd welkom!!!

 

In september en oktober vergaderen we ‘s avonds van 19.45- 21.45 uur

In november en  december ‘s middags van 14.00- 16.00 uur

 
 

"Bidt en Werkt" terugblik en ontstaan

Vrouwenvereniging "Bidt en Werkt" is opgericht op 10 juni 1949 in Hoogeveen. Vóór de officiële oprichting was de vrouwenvereniging al vanaf juli 1937 actief. Dit blijkt uit een kasboek dat in die tijd ook stipt werd bijgehouden. De contributie bedroeg toen twee gulden vijftig per halfjaar en dat werd betaald in termijnen van twintig cent. Daar werden breipennen, wol, glansgaren en andere benodigdheden voor gekocht.

Op 10 juni 1949 wordt een vergadering gehouden met het doel een vrouwenvereniging op te richten. Het geheel staat onder leiding van mevrouw C. Biesma-Koomans en deze avond worden al tien dames lid. Er wordt een reglement opgesteld, dat af en toe op de verenigingsavonden zal worden voorgelezen met het oog op nieuwe leden. Een half jaar later is het ledenaantal al opgelopen tot 27 leden. De vergaderavonden zijn op donderdag om de veertien dagen en zullen worden gevuld met breien en naaien voor belanghebbende gezinnen en tijdens het handwerken wordt er voorgelezen door de presidente.De opbrengst van de verkochte goederen komt ten bate van de kerk. Ook worden er onderwerpen behandeld op kerkelijk of huishoudelijk gebied.

De verenigingsavonden werden goed bezocht. Het was in die tijd echt een "avondje uit", gezellig even bijpraten, een kopje thee met een koekje (koffie was te bewerkelijk) en toch dienstbaar bezig zijn, dat trok de dames wel. In de beginjaren worden er bijbelse inleidingen gehouden op de verenigingsavonden en worden ook de "leidraden van de bond" aangeschaft met bijbelstudies maar deze vindt men te moeilijk. Op de tweede jaarvergadering wordt dan ook besloten om op vrije onderwerpen over te stappen, maar daar kwam niet veel van terecht.

Eind jaren vijftig wordt er na een inleiding alleen nog maar voorgelezen tijdens het handwerken uit een goed boek bijvoorbeeld "Het gebed", "Vrouwenleven" of uit "Aan moeders hand tot Jezus" van prof. dr. J. Waterink. Maar tijden veranderen en na rijp beraad wordt in 1969 gestopt met breien en handwerken en wordt overgeschakeld op bijbelstudie uit het contactblad van de bond, waaruit nog steeds de bijbelstudies worden behandeld en de vragen worden besproken. Dit was misschien nadelig voor de kerk in materieel opzicht, want het breien bracht heel wat geld op, maar zeker niet in geestelijk opzicht want de bijbelstudies brengen je dichter bij God en dichter bij elkaar.

Ter gelegenheid van het 50-jarig voortbestaan van onze kerk in 1954 hadden de leden van de vrouwenvereniging zoveel bij elkaar gespaard dat er op de jubileumavond een nieuwe traploper voor de preekstoel, een derde tafellaken voor de avondmaalstafel (vier jaar eerder waren er al twee geschonken) en nieuwe gordijnen voor de kerkenraadskamer konden worden aangeboden. Drie jaar later startte de Bond met de actie voor de bibliotheek van de Theologische Hogeschool en de vrouwenvereniging regelde dat hier in Hoogeveen de busjes werden gebracht en geleegd. Dit brengt nog elk jaar een mooi bedrag op. De busjes zijn inmiddels vervangen door een jaarlijkse rondgang door de gemeente. Ook werd het nieuwe jeugdgebouw "de Rank" voorzien van gordijnen en voor de diaconie werden op verzoek tweeëntwintig collectezakjes gemaakt. Zo werd er heel wat werk verzet binnen de vereniging en in de gemeente, ook in de vorm van bezoekjes en hulp aan zieken en ouderen. De huidige vrouwendienst heeft in de zestiger jaren dit werk overgenomen.

De vereniging bestaat nu al bijna 63 jaar! Het ledental varieerde door de jaren heen, nu zijn er nog steeds een groot aantal dames lid van de vereniging. Het is fijn om een vrouwenvereniging binnen onze gemeente te hebben naast alle andere bijbelstudiegroepen die er gelukkig ook zijn. Een vrouwenvereniging heeft toch wel iets extra's. Na verloop van tijd merk je wat het is om zusters in het geloof te zijn; er is een band die versterkt wordt door eerlijkheid, echtheid en openheid binnen de vereniging.

Het zijn fijne avonden. De presidente begint de avond met gebed, we zingen, er wordt een korte meditatie gehouden, meestal passend bij de bijbelstudie die we die avond behandelen. Ook notulen en ingekomen post ontbreken niet. Dan is er pauze, busjes gaan rond voor een bepaald project en één van de leden zorgt voor een koek bij de koffie. Na de pauze lezen we een stuk uit de Bijbel en lezen de bijbelstudie uit Contact (het bondsorgaan van de vrouwenverenigingen van onze kerk). Hierna bespreken we de vragen, de ene keer in groepjes, de andere keer in de grote kring. De gesprekken zijn vaak bemoedigend, verhelderend, verdiepend en leerzaam. Het geeft een band om zo samen met Gods Woord bezig te zijn. Er wordt veel van elkaar geleerd, en vanuit de Bijbel vinden we blijdschap, troost en moed. Na de bijbelstudie volgt de rondvraag en dan eindigt één van de leden de avond met een gedicht, een lied of met gebed.

De vrouwenvereniging is vanaf de officiële oprichting in 1949 ook lid van de Bond van Christelijke Gereformeerde Vrouwenverenigingen de BCGV. De Bond is voor de verenigingen een grote steun in de rug. Zo levert ze bijbelstudies en andere onderwerpen voor bespreking via ons contactblad "Contact", regelt studiedagen, heeft besprekingen met kamerleden over ethische zaken, houdt acties, heeft contact met buitenlandse kerken en eens per jaar is er de landelijke Bondsdag, een ontmoetingsdag voor de vrouwenverenigingen.

Al in 1949 gingen twaalf leden uit Hoogeveen met de trein naar de eerste Bondsdag in Amersfoort. De Bond bestond toen precies één jaar en er waren ruim veertig verenigingen bij aangesloten. Het thema van die dag was: "De vrouw in het gezin."

In de jaren vijftig huurden we een bus samen met Noordscheschut en Lutten om naar de Bondsdag te gaan. Nu huren we al jaren een bus met de hele kring Hoogeveen en eten met elkaar na afloop van de Bondsdag. Die dag wordt meestal begin mei gehouden en dat is ook vaak het einde van het vergaderseizoen. De laatste jaren drinken we tijdens de zomervakantie nog een paar keer koffie met elkaar omdat we anders elkaar wel heel lang niet spreken en er kan heel wat gebeuren in zo'n vakantieperiode.

In 1965 begonnen de "Kringvergaderingen." In de kring Hoogeveen zit van elke vereniging één afgevaardigde in het kringbestuur, zo blijven we op de hoogte van alles wat gebeuren moet en gebeurt in de regio. Twee keer per jaar komen we dan als hele kring Hoogeveen bij elkaar in de Centrumkerk; er wordt een spreker uitgenodigd die een bepaald onderwerp behandelt en naar aanleiding daarvan kunnen we vragen stellen.

Nog wat herinneringen:

 • De eerste jaarvergadering werd gehouden samen met de mannenvereniging "Calvijn".
 • Bij gezinsuitbreiding binnen de gemeente werd een krentenbrood aangeboden door de vereniging.
 • Er werd 25 gulden aan de kerkenraad geschonken voor het opknappen van de kerkdeuren.
 • We kregen eens een bus petroleum voor het petroleumstel omdat de kachel niet brandde, zodat we niet in de kou zaten.
 • Er werd een kinderbijbel gestuurd naar mej. Klomp die in 'donker Amsterdam' evangelisatiewerk deed.
 • In 1957 organiseerden we een verkoopavond voor het nieuwe jeugdgebouw "De Rank".
 • De leden van de vrouwenvereniging gingen in 1961 naar "Prinsjesdag" in Den Haag, twee uur van tevoren zaten ze langs de kant van de weg. Het was die dag erg heet en daarom gingen ze na afloop naar Scheveningen om daar met veel plezier pootje te baden.
 • We gingen in de jaren tachtig samen met de mannenvereniging eens per jaar een dagje uit met de auto. De mannen reden dan en zo konden we dan wat verder van huis.
 • Ons 25-jarig jubileum hebben we gevierd bij mevr. Boersma thuis, zij had voor ons een etentje klaargemaakt. En het 40-jarig bestaan vierden we in de Centumkerk met een avondvullend programma compleet met toneel en zang. Het 50-jarig jubileum vierden we met een gezellig samenzijn, oud-Hollandse spelletjes en een etentje.
 • We hebben drie keer geholpen met de voorbereiding van de Bondsdag, tweemaal in Assen en een keer in Steenwijk, dit is een hele klus, fijn is het dan als zo'n dag "gesmeerd" loopt.
 • Een spullenmarkt bracht in de beginjaren negentig 3500 gulden op, hiervan ging 1500 gulden naar Aurelia Jonkman voor het Jabulani-project, voor de kindernevendienst werden zangbundels gekocht van Hanna Lam, beide kerkgebouwen kregen nieuwe kleedjes op de tafels en voor de Centrumkerk werden avondmaalstafellakens en servetten gekocht.
 • In 1995 zijn we begonnen met een oude kaarten actie voor de zending, van deze kaarten worden nieuwe gemaakt en verkocht. In beide kerken staat een verzameldoos.
 • Toen de Bond 50 jaar bestond mocht de vrouwenvereniging een collecte houden in de kerk voor vijf goede doelen.
 
 
Bestuur

Presidente: Jeannet Voschezang

Vice-presidente: Femmie Kloppenburg

Secretaris: Ali Guichelaar

Penningmeester: Ali Hoogsteen

Alg adjunct: Marga Braam

 
 
Agenda 2019


Op alle avonden zijn gasten van harte welkom !!

12  september  Het onderwerp voor deze avond is:
“De liturgie in de Eredienst.”
Ds. Van de Kamp geeft ons hier uitleg over.

26  september  Bijbelstudie uit CGK-Vrouw-maart  blz.12
“Bij brood en beker”

3  oktober      Kring-avond  spreker: Ds.H.J.Th.Velema.

10  oktober      Bijbelstudie  uit  CGK-Vrouw-januari  blz.9
“De brief aan Efeze”           Efeze   2:1-10

24  oktober      Bijbelstudie  uit  CGK-Vrouw-maart  blz.9
“De brief aan Efeze”          Efeze  2:11-21

7  november   Bijbelstudie  uit  CGK-Vrouw-januari  blz. 5
“Psalm  51”          Psalm  51: 12-15

21 november  Bijbelstudie  uit  CGK-Vrouw-april  blz.8
“Gods beloften in het O.T’.  Gen.18: 1-4  en  8-15

5  december   Bijbelstudie  uit  CGK-Vrouw kerstnummer.“Advent”

17 december   Kerstviering Wij volgen het kerst-declamatorium uit CGK-Vrouw.