Zendings commissie

Doelstelling:

De zendingscommissie heeft als doelstelling het stimuleren van betrokkenheid wereldwijd van de gemeente in Hoogeveen bij het zendingswerk van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Deze betrokkenheid is zowel geestelijk als financieel. Geestelijke betrokkenheid kan zich uiten door een gevoel van verbondenheid met het zendingswerk en voorbede. Op het financiële vlak dient een verplichte financiële afdracht naar de deputaten buitenlandse zending te worden gerealiseerd. De zendingscommissie onderhoudt contacten met zendingsarbeiders .

Plaats in de gemeente:

De kerkenraad benoemt de leden van de zendingscommissie voor een periode van vier jaar. Leden zijn éénmalig herkiesbaar voor een volgende periode. De kerkenraad delegeert taken met betrekking tot zending aan de commissie. De zendingscommissie legt verantwoording af van haar activiteiten aan de kerkenraad onder andere door middel van een jaarverslag. Financiële controle vindt plaats door de kerkenraad.

Mozambique:

Eén van de predikanten van Hoogeveen, ds. J. van't Spijker, was voorheen uitgezonden voor zendingswerk in Mozambique. De coördinatie van het werk vindt plaats vanuit Mocuba. Een speerpunt van het werk is Theological Education by Extension (TEE). Het gaat hierbij om eenvoudig bijbels- en theologisch toerustingswerk aan gemeenteleden. Toerustingswerkers, die hiervoor zijn getraind, geven regelmatig cursus aan de groepen in de verschillende dorpen. Momenteel ontvangen circa 1700 cursisten op deze wijze bijbels onderwijs. De kosten bedragen per cursist per jaar € 184,- . De classis Hoogeveen ondersteunt het zendingwerk in Mozambique. Onze gemeente ondersteunt het TEE-project. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de site van het zendingsbureau: www.cgk.nl In 2007, 2010 en 2011 zijn een aantal gemeenteleden in Mocuba geweest. Meer informatie over dit bezoek vindt u onder Hoogeveen-Mozambique

Indien u een gift wilt overmaken kan dat op rekening 4381141 t.n.v. Zendingscommissie Chr. Ger. Kerk Hoogeveen.

Namens de zendingscommissie hartelijk dank

 
 
Leden
Voorzitter: Arend Otten
(fluitenberg)
Penningmeester: Wim Mol
Secretaris: Ally Jonker
Lid Willem Benjamins
Lid Alieke Metselaar