Moderamen

Samenstelling

Het moderamen wordt gevormd door tenminste 5 diakenen. Naast de voorzitter, secretaris, en penningmeester van de diaconie hebben ten minste twee wijkdiakenen (waaronder een algemeen adjunct) zitting in het moderamen.

Aandachtsgebieden

Zonder compleet te willen zijn worden hieronder een aantal aandachtsgebieden genoemd:

Secties

Elk lid van het moderamen participeert in een sectie. Van de vergaderingen en activiteiten van de secties wordt mondeling verslag gedaan in de vergaderingen van het moderamen. Het betreffende moderamenlid is tevens contactpersoon tussen moderamen en de betreffende sectie.

Vrouwendienst

De vrouwendienst valt onder de verantwoordelijkheid van de diaconie. Ook maakt het budget voor de vrouwendienst onderdeel uit van de begroting en rekening van de diaconie. Contact tussen de besturen van de beide organen is van wezenlijk belang.

Kerkenraad Algemene Zaken

Het moderamen onderhoudt het contact met de kerkenra(a)d(en) door middel van zitting van een of meer moderamenleden in de KAZ. Het moderamen informeert de kerkenraad over het gevoerde beleid en mogelijke problemen.

Beleidsplan en jaarplan

Periodiek zal het moderamen zich bezinnen op het beleidsplan. Daarnaast zal elk jaar een jaarplan opgesteld worden. In principe zal elke sectie de eigen invulling voor het jaarplan bepalen. Het moderamen heeft hierin een stimulerende en toezichthoudende taak.

 
 
Moderamenleden
Voorzitter:   M. Jonker
Secretaris:   J. Koekoek
Penningmeester:   H. Haar
Alg.adjunct /
Lid plaastelijke samenleving:
   
Lid wereldwijde samenleving: