Sectie Plaatselijke Samenleving

Diaconaat en plaatselijke samenleving

Diaconaat kijkt verder dan de kerkmuren. Om de nood van mensen te kunnen lenigen is bekendheid met de bestaande regels en voorzieningen noodzakelijk. Contacten met bijvoorbeeld de gemeentelijke sociale dienst en het plaatselijk maatschappelijk werk behoren tot het taakveld van het diaconaat.

Ook ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen hebben de aandacht van de diaconie. Op de barmhartigheid kan ook een beroep gedaan worden in het kader van een (plaatselijke) evangelisatieactie.

Aandachtsgebieden

Onder samenlevingsdiaconaat verstaat men de dienst die de kerk heeft te verrichten aan de samenleving om haar ook structureel te veranderen: om de samenleving zo op te zetten dat het menselijk toegaat in de verschillende verbanden, en dat mensen ruimte hebben om te leven en zichzelf te zijn. De sectie Plaatselijke Samenleving heeft oog voor de Hoogeveense samenleving. Daarin zijn onder andere de volgende aandachtsgebieden te onderscheiden:

 • Verpleeg- en verzorgingshuizen/ziekenhuis Bethesda

  Het is goed als de kerkelijke gemeente betrokken is bij de verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen en het ziekenhuis. Om voorlichting te geven is kennis van deze huizen nodig. Deze kennis kan vergaard worden tijdens informatiebijeenkomsten. Deelname aan de interkerkelijke kerstfeestcommissie, die jaarlijks presentjes verzorgd voor de in tehuizen en ziekenhuis verblijvende mensen, is eveneens een diaconale taak.

  Periodiek worden kerkdiensten onder verantwoordelijkheid van onze kerk in de tehuizen belegd. Een diaken mag dan niet ontbreken.

 • Vakantiegeld samen beter delen

  Door een aantal kerken in Hoogeveen wordt jaarlijks het project "vakantiegeld samen beter delen" georganiseerd en uitgevoerd. De sectie Plaatselijke Samenleving zou zowel behoeftigen als bemiddelden daarop kunnen attenderen. Wellicht is deelname door de eigen gemeente een optie.

 • Asielzoekers/-centrum

  Van belang is om op de hoogte te zijn van ontwikkelingen die zich op dit terrein voordoen. De diaconie participeert nu al in Inlia.

 • Gehandicapten

  Door middel van het actief meedoen aan de plaatselijke stroopwafelactie is er contact met en inzet voor de interkerkelijke commissie vakantieweek gehandicapten Hoogeveen en omstreken.

 • Evangelisatie

  Bij de plaatselijke evangelisatieacties (Alpha, Crossroad, Sonrise) zou vanuit de kerken ook aandacht voor de dienst der barmhartigheid moeten zijn. Er moet een adres zijn waar noden, die tijdens deze activiteiten gesignaleerd worden, gelenigd (kunnen) worden.

 • Hospice

  Vanzelfsprekend is er een raakvlak tussen diaconaat en het Hospice in Hoogeveen. Het zou tot de diaconale taken horen om betrokkenheid van de gemeenteleden te stimuleren en om gemeenteleden met talenten aan te moedigen zich als vrijwilliger in te zetten voor de medemens wiens levenseinde nabij is.

 • Gemeente Hoogeveen

  Het is goed als diakenen op de hoogte zijn en blijven van de in de plaatselijke samenleving geldende regelingen op het gebied van de bijstandswet.

 • Stichting ONE (Omzien Naar Elkaar)

  Deze stichting, een particulier initiatief, heeft mogelijkheden individuele ondersteuning te geven aan mensen in nood. De stichting richt zich op de plaatselijke samenleving. Diakenen moeten op de hoogte zijn van de voorwaarden en procedures.

 
 
Sectieleden

G. Bargeman
K. Bisschop
R.D.J. Boerma
M. Fieten
V. Kleine
J. Koster
A. Prins
H. Scholing
P. Scholing