Vrouwendienst

De vrouwendienst

Het doel:

Het doel van de vrouwendienst is het dienstbaar zijn in de gemeente door vooral het meeleven met elkaar.

 

Hoe doet de vrouwendienst dat:

  • De wijkdames onderhouden het contact met de wijkleden.
  • Zusters en broeders in de wijk die bijzondere aandacht nodig hebben worden geregeld bezocht.
  • Ze leven graag mee bij geboorte, ziekte of als de ouderdom met gebreken komt.
  • Bij overlijden van een echtgeno(o)te probeert de wijkdame er te zijn voor hen die alleen achterblijven.
  • Bijzondere gezinssituaties kunnen ook aanleiding zijn voor een extra bezoekje van de wijkdame.
  • Ook gaan de wijkdames op kennismakingsbezoek bij nieuwe gemeenteleden.

 

Het wijkteam:

De wijkdame is onderdeel van het wijkteam dat bestaat uit wijkouderling, wijkdiaken, pastoraal bezoek(st)er en eventueel bejaardenouderling.

Regelmatig vergadert het wijkteam om bijzonderheden in de wijk door te spreken en te delen.

 

En verder:

  • De wijkdames organiseren koffieochtenden of andere activiteiten in de wijk, dit doen ze soms samen als wijkteam.
  • Zij brengen de zondagse bloemengroet bij de gemeenteleden
  • En helpen bij het koffieschenken na de ontmoetingdienst of andere bijzondere diensten.
  • De vrouwendienst organiseert contactmiddagen, de najaarsmiddag, de kerstmiddag en een middag rond Pasen.

 

50 jaar:

In 2011 heeft de vrouwendienst haar vijftigjarig bestaan op feestelijke manier en met dankbaarheid gevierd.

Omdat de vrouwendienst 50 jaar geleden geboren is vanuit een initiatief van diakenen om vrouwen in te schakelen bij het bezoekwerk, waren twee diakenen een gedeelte aanwezig om de felicitaties van de kerkenraad over te brengen.

Nog steeds is er jaarlijks overleg met het moderamen van de diaconie.

 

Wens en gebed:

Het is de wens en het gebed van de vrouwendienst om vanuit de liefde van Christus dienstbaar te zijn en te blijven tot zegen voor elkaar, tot opbouw van de gemeente en tot eer van onze God.

 

Voor informatie of contact: vrouwendienst@cgkhoogeveen.nl

 

 
 
Het bestuur
Voorzitter: J.H. Velema-vd Poppe
Secretaresse: T. Dam-Teunis
Penningmeester: A.T.M. Heetebrij-Denessen
Algemeen Adjunct: B. Bisschop-Brinkhuis
Algemeen Lid C.A. Vink-van de Gronden

Voor overige leden van de vrouwendienst zie Wijkteams