Sectie Wereldwijde Samenleving

Diaconaat en Wereldwijde samenleving

Omdat God de wereld liefhad omvat het blikveld van de diaconie eveneens de hele wereld. De wereld rekenen tot het taakveld van de diaconie houdt tevens in dat het gaat om zowel barmhartigheid als rechtvaardigheid. In het kader van wereldwijd diaconaat gaat het om het opbouwen van wederkerige relaties in gelijkwaardigheid met kerken in andere landen. Hierbij gaat het onder andere om elkaar te bemoedigen in het geloof en het samen delen van inzichten in diaconale praktijken. Maar van daaruit natuurlijk ook in het samen delen van onze materiële goederen en gaven.

Aandachtsgebieden

Wanneer de diaconie zich richt op de wijde wereld, dan komt onder meer op haar pad: de hulpbehoevende medewereldbewoners, de mondiale milieuproblematiek, rampen door natuurgeweld, rampen door oorlogsgeweld etc.

Voor de sectie Wereldwijde Samenleving zijn de volgende aandachtsgebieden te noemen:

 • Adoptieproject

  Door de clubs/catechisaties kan een financieel adoptieproject gefinancierd worden door middel van een 1-jaarlijkse actie of door middel van een collectebusje (in samenwerking met bv. Woord en Daad of Redt een Kind).

 • Zendingswerk/ontwikkelingssamenwerking

  Het stimuleren en (doen) mogelijk maken van deelname aan werkvakanties door (groepen van) gemeenteleden (in samenwerking met bv. Worldservants, Dorcas).

 • Milieu

  Bewustwording voor een duurzaam milieu en de eigen bijdrage daaraan stimuleren. Voorlichting geven over bijvoorbeeld 'Time-to-turn'.

 • Projectkeuze & PR projectmatig collecteren

  Bij voortduring moet er een oriëntatie zijn op nieuwe projecten. Het is belangrijk steeds actief en creatief te zijn in de berichtgeving (in woord en beeld) over de gekozen projecten. Ook zullen contacten met de mensen achter de gekozen projecten (lopend of voorbij) onderhouden moeten worden.

 • Noodhulpcollectes

  Het adequaat ondernemen van actie op het moment dat zich ergens op de wereld een ramp voordoet behoort tot de aandachtsgebieden van de sectie Wereldwijde Samenleving.

 
 
Sectieleden

P. Dam
J. Datema
K. Otten
M. Peeneman

Vanuit Ned. Geref. Kerk:
Mw. A.D. v.d. Belt