De Bijbelschool

Toerusting en bijbelschool

We hebben het bijna altijd over "de bijbelschool" in Mocuba. Maar als je wat preciezer kijkt, gaat het niet om "de" bijbelschool, maar om twee verschillende dingen:

  • het project om gemeenten toe te rusten (TEE)Studio Transworldradio
  • de bijbelschool (EBOM)

U krijgt op deze pagina over allebei informatie. TEE en EBOM vallen samen onder Infortem.

Een wonder!

Radio-uitzendingen van Trans World Radio (TWR) hebben aan de wieg gestaan van het gemeente toerustingproject. Door en rond die uitzendingen zijn in de jaren van de burgeroorlog (1975 tot 1992) beginnende gemeenten ontstaan. De radio's die het communistische Frelimo heeft uitgegeven om de kameraden te instrueren, die zelfde radio's ging God gebruiken om het evangelie door te geven op de korte golf vanuit Zuid-Afrika. In de eigen Lomwe-taal. Gods wonder. Gods humor. Er ontstonden rond de radio’s nieuwe groepjes van gelovigen die het begin vormden van nieuwe plaatselijke gemeenten. 

 

1. Het TEE project

1.1. Groei

Omdat het om nieuwe, jonge gemeenten ging was er weinig organisatie en weinig bijbelkennis. Om dat aan te vullen, zijn de Christelijke Gereformeerde Kerken in 1996 samen met TWR een project gestart om de leiders – voorgangers en oudsten – toe te rusten. Naderhand werden ook werkers en leden toegelaten. In 2010 namen 1700 mensen deel aan het programma Theological Education by Extension. Het TEE programma is jaren geleden geschreven in Kenya. De vorm is heel eigentijds. Met het aantal van 1700  kon het TEE/project nog niet aan de vraag voldoen.

Het TEE project heeft maar een paar medewerkers in dienst. Die kunnen natuurlijk geen 1700 studenten aan. Denk alleen maar aan de omvang van het gebied ; ongeveer Nederland, België en Luxemburg samen. Daarom gaven 82 hulpdocenten het feitelijke onderwijs. Vrijwilligers uit de Kerken.

1.2. Verandering

Aan het begin was het de bedoeling dat vooral leiders, voorgangers e.d. de TEE opleiding zouden volgen. Langzaam is dat veranderd en deden veel gewone gemeenteleden mee. Dat werd een te zware last. Bovendien duurde het programma 12 jaar! Mensen haakten daardoor af.

Daarom beweegt het TEE project weer terug naar de oorspronkelijke bedoeling. De doelgroep wordt weer de leiders, voorgangers e.d. en de duur van de opleiding gaat terug naar 3 jaar.

1.3. De praktijk

Hoe ziet deze samenwerking tussen TWR en het TEE project er uit?

training Transworldradio

De stafleden van TEE geven elk kwartaal een cursus aan de leiders e.d. in Gurue, Molocue, Ile en Mocuba, vier grotere plaatsen in de provincie Zambezia. Vervolgens ontvangen die leiders e.d. materiaal waarmee ze zelf de cursus in hun dorp verzorgen.

De cursus is nu kort en wordt gegeven door goed opgeleide docenten.

De leiders zullen zelf aansluitend aan hun training vijf morgens les geven over het onderwerp. Voorafgaand aan elke les is er een radio uitzending die twee hoofdstukken behandeld. De radio uitzending versterkt ook het besef van de verbondenheid tussen alle gelovigen die de Bijbel bestuderen. Door heel Zambezia luisteren we naar hetzelfde programma; van welke kerk je ook bent.

1.4. De doelgroep

In de kerken in Mozambique zijn, net als in Nederland, verschillende taken. Evangelisten, diakenen, prekers, leiders van de jeugd, leiders van de gecombineerde zangkoren en bijbelstudiegroepen, leiders en leden van intercessiegroepen. Intercessiegroepen nemen mensen in moeilijkheden op in de voorbeden. Ze bezoeken ze en helpen ze in het geloofsleven en met praktische hulp.

Het nieuwe is, dat de pastors en de oudsten de taak op zich zullen nemen om deze mensen bijbels onderwijs te geven. Dat onderwijs is dan de basis onder hun bijzondere gave en roeping.

1.5. Wie en wat?

De docenten van het TEE-project trainen samen de leiders en de hulpdocenten. Volgens de Mozambikaanse wet bevindt zich het TEE-onderwijs op het eerste of elementaire niveau. Vergelijkbaar met het eindniveau van het Nederlandse basisonderwijs.

 

2. De bijbelschool (EBOM)

2.1. Aanvulling

CursuslokalenOp verzoek van de kerken in de provincie Zambezia heeft de zending van de Christelijke Gereformeerde kerken ook een tweede niveau in het leven geroepen.

Volgens de Mozambikaanse wet vindt dit onderwijs plaats op het basisniveau. Dat is vergelijkbaar met het eindniveau van het Nederlandse VMBO.

De bijbelschool  is lid van een samenwerkingsverband van bijbelscholen, Proforte. Proforte bezoekt de aangesloten bijbelscholen en begeleidt de bijbelscholen naar accreditatie (dat betekent dat de diploma’s van de school ook op andere plaatsen gelden).


2.2. De manier van werken

Hoe werkt de bijbelschool in de praktijk? Gemeenten sturen voorgangers of oudsten naar de bijbelschool. Ze leren meer over Christus en het leven door de Geest. Ze worden grondig getraind in Bijbels denken en handelen via de Bijbelse vakken, de geloofsleer, de praktische vakken en het persoonlijk geestelijk leven. Dat laatse is een apart vak met aanvullende praktijk. De leerlingen hebben elke dag een dagopening en een dagsluiting. Elke periode hebben ze met een docent een nacht van gebed.

De hele opleiding aan de bijbelschool duurt 3 jaar. Elk cursusjaar zijn de studenten 4 keer ruim een maand intern in de bijbelschool.

2.3. Groei

Diploma voor eerste groep november 2006

De eerste cursusgroep is gestart in 2004 met 6 studenten. In 2011 waren er 29 aanmeldingen. Er is slechts plaats voor 14 studenten.

Niet alle studenten halen de eindstreep. In totaal is er ruimte voor maximaal 30 studenten tegelijk (dus verdeeld over 3 jaargroepen), omdat ze intern moeten verblijven. De school is dus telkens een maand gevuld en een maand leeg. Die "lege" maand kunnen de docenten gebruiken om hun lessen voor de volgende maand voor te bereiden en de handboeken voor te bereiden. Gedurende deze maand wordt de school ook gebruikt voor de trainingen van de hulpdocenten van het TEE project.

2.4. Wie en wat?

Sinds het vertrek van ds Guus Vos als directeur van Infortem zijn de taken opnieuw verdeeld. Pastor Mala is hem opgevolgd als directeur van Infortem.

Hoe leren de studenten preken? Een voorbeeld: Tijdens de lessen staan er 12 nummers op de vloer. Via de beamer staat het bijbelgedeelte op de wand geprojecteerd. Broeder "Thema" overlegt met broeder "Inleiding". Broeder "Contekst" vraagt of broeder "Thema" er niet naast zit. Broeder "Contekst" praat met broeder "Text". Er is een broeder moet kunnen zeggen wat de wil van de Vader is in deze tekst. Een andere broeder moet kunnen zeggen hoe de Zoon uitwerkt wat de Vader vraagt. Er is een broeder die het bemoedigende en vermanende werk van de Geest laat vertolkt. Er is ook een broeder "Jamaar", die als advocaat van de duivel optreedt.

Zo ontstaat er na grondige voorstudie een preek in de les. Een en al communicatie. Want dat is Afrika. We gaan niet zonder broeder Appèl naar huis. Dat Appel moet voluit geestelijk zijn. Niet wettisch. Niet gearriveerd. Het moet stuwen naar Christus en naar elkaar.

Daarnaast werken parttime docenten uit de kerken op de bijbelschool en verblijven gedurende hun lestijd in het gastenverblijf. 

3. Verandering

In de zomer van 2011 zijn het TEE project en de bijbelschool (EBOM) overgedragen aan de locale pastores en is ds Guus Vos definitief teruggekeerd naar Nederland. Ondersteuning uit Nederland komt nu in de vorm van (korte) werkbezoeken, soms voor heel specifieke taken. Nederlands geld zal voorlopig wel nodig blijven.

4. Informatie

Wil je informatie over onze ondersteuning van het TEE-project? Neem dan contact op met de zendingscommissie.

Je kunt je via de site www.cgk.nl ook abonneren op een digitale nieuwsbrief over het zendingswerk in onze kerken.


 

Terug naar de Hoogeveen - Mozambique pagina