Sectie Eredienst / Eigen gemeente

Diaconaal werk heeft een geestelijk karakter. Daarom is de eredienst de bron ervoor. Daar horen we hoe Jezus Christus zelf kwam om ons te dienen.

Bij de gemeente van Christus horen zaken als omzien naar elkaar, elkaar van dienst zijn en helpen bij zorgen en problemen.

Aandachtsgebieden
Er kunnen allerlei zaken zijn die betrokkenheid met de erediensten moeilijk maken. Allerlei mensen en commissies zetten zich ervoor in om het nodige te doen om de betrokkenheid mogelijk te maken. Als het nodig is springt de diaconie bij. De sectie kan betrokken zijn bij zaken aangaande het gebouw, of voor het regelen van vervoer van mensen naar de erediensten. De sectie denkt na over de voorbede in de diensten en door individuele gemeenteleden. De sectie heeft een rol bij het nadenken over hoe we het Avondmaal vieren.

De sectie streeft er naar dat er aandacht is voor gaven en noden van de plaatselijke kerkelijke gemeente in al haar geledingen, zowel voor ieder individueel gemeentelid, als voor de gemeente als geheel. Het is de taak van elk christen dus zeker van elke diaken om hierin initiatiefnemer, stimulator en coördinator te zijn. De sectie heeft als taak om in het bijzonder na te denken over toerusting en nieuwe ideeën, in allerlei geledingen van de kerk.

Heilig Avondmaal
"Vanouds heeft de diaken een eigen plaats gehad bij de bediening van het avondmaal. In het allereerste begin was het avondmaal verbonden met de liefdemaaltijden, de zogenaamde 'tafels' en de 'dagelijkse verzorging' (vgl. Hand. 6: 1vv, 1 Cor. 11:17vv, Judas 12). Hierin kwam de onderlinge broederschap van de gemeente uit: het samen delen van het brood waarvan ook toen al de één meer had dan de ander. In de vroege kerk assisteerden de diakenen bij het verdelen en uitdelen van het brood en de andere meegebrachte gaven voor de nooddruftige. En dat is gebleven, ook toen de 'liefdemaaltijden' wegvielen en de avondmaalstafel bleef. Toen hielpen de diakenen bij de viering en uitreiking van brood en wijn. Ze bereidden deze tafel toe, brachten de gaven aan en zorgden dat de leden een plaats aan tafel kregen."

Het is de taak van deze sectie om dit organisatorisch goed te laten verlopen.

Collecte
Tijdens de erediensten zijn er twee of drie collecten. Deze zijn voor allerlei, meestal kerkelijke, regelmatig diaconale doeleinden. Het is de taak van de diakenen om de gaven in te zamelen. Het is de taak van deze sectie om dit organisatorisch goed te laten verlopen. De sectie heeft ook een voortrekkersrol bij het nadenken over de rol van de collecte in de eredienst en over eventuele vernieuwingen. Speerpunt is dat er in principe regelmatig voor een diaconaal doel wordt gecollecteerd.

Presentjes rondom Kerst
Voor de gemeenteleden die om uiteenlopende redenen gedurende een langere periode niet in de kerk kunnen komen, worden rondom Kerst presentjes verzorgd. De organisatie en coördinatie hiervan is de verantwoordelijkheid van deze sectie.

Kerkvideo
De sectie heeft in het verleden veel aandacht besteed aan het kiezen en opzetten van een goed systeem voor veel mensen om de diensten thuis via internet mee te kijken en luisteren. Nadat dit hele systeem is geimplementeerd, is het onderhoud nu niet meer bij deze sectie, maar bij een aparte commissie. Deze commissie bestaat uit Peter Dam, Wim Rutgers en Pieter Scholing. Deze commissie valt niet meer onder de diaconie.

 
 
Sectie leden

H. Dunning
E.J. Guichelaar
H. Haar
S. Jonkman
F. Kloppenburg
R. Logtenberg
M.F. Moolhuizen