Gemeentegroei

Gemeentegroei
Op deze website lees je kort informatie over onze projectgroep gemeentegroei. Waarom is de projectgroep er, wat is de opdracht en hoe gaan we aan het werk? Verder lees je of je zelf kunt meedoen en hoe je op de hoogte kunt blijven van wat er gebeurt. Voor vragen of opmerkingen kun je altijd terecht bij de leden van de projectgroep. Persoonlijk, telefonisch of per e-mail.

Waarom een projectgroep
De kerkenraad wil graag dat we teruggaan naar onze basis: “gewoon” geloven, persoonlijk maar ook samen in de gemeente. Elkaar vooruit helpen. Open naar buiten, zodat anderen ook Jezus als hun redder willen leren kennen. En gelukkig gebeuren er mooie dingen in onze gemeente. Tegelijk signaleert de kerkenraad dat er zorgen zijn: papieren leden, jongeren die de kerk verlaten, onvoldoende ambtsdragers – om een aantal voorbeelden te noemen.

De kerkenraad heeft daarom onze projectgroep ingesteld met de volgende opdracht:

Kom met plannen die erbij helpen dat onze gemeente groeit in geloof. Ontwikkel die plannen op de manier zoals in de startnotitie gemeentegroei staat opgeschreven.

Grenzen van de opdracht
We houden ons niet met het zakelijke beheer van onze gemeente bezig. Dat heeft de kerkenraad inmiddels al geregeld. Maar verder kijken we naar alles wat met gemeentegroei verband houdt: zelf geloven, samen geloven en open staan voor anderen. En: hoe organiseer je dat dan zo handig mogelijk?

Plan van aanpak
We gaan in drie stappen aan de slag:

  • stap 1: hoe is het nu (september 2011 tot mei 2012)
  • stap 2: waar willen we uitkomen (juni 2012 tot januari 2013)
  • stap 3: hoe gaan we onze plannen invoeren (juni 2012 tot voorjaar 2013)

De planning is trouwens flexibel: als we meer tijd nodig hebben, krijgen we die! We hebben inmiddels één keer de planning iets aangepast.

Manier van werken
We werken als projectgroep langs de volgende uitgangspunten

  • Samen: we werken samen met drie klankbordgroepen: een klankbordgroep van zo’n 25 gemeenteleden (1), een klankbordgroep Gemeenteopbouwcommissie (GOC) en een klankbordgroep uit de kerkenraad. Verder werken we samen met een theologisch geschoold adviseur, met het dagelijks bestuur en met de kerkenraad. Bovendien krijgen alle gemeenteleden de kans om te reageren.
  • Flexibel: als het nodig is passen we de termijnen, de planning, de manier van werken tijdens het proces aan.
  • Zakelijk: daarnaast gelden duidelijke zakelijke afspraken over het informeren van het dagelijks bestuur en de kerkenraad. Uiteindelijk beslist de kerkenraad over elke stap in dit proces.

Meedoen
Kun je als gemeentelid meedoen? Zeker! Tussen eind 2011 en 1 februari 2012 heb je een vragenlijst in kunnen vullen waarin je zelf je mening kon geven. Die vragenlijst stond op de website (zodat je hem ook digitaal kon invullen) en in Contact. We hebben bij het plaatsen van die vragenlijst ook duidelijk gemaakt op welke manier we (vertrouwelijk!) met alle gegevens omgaan.

Op de hoogte
We maken, afhankelijk van de behoefte, gebruik van alle mogelijke manieren van communicatie, zowel de traditionele als de moderne. Bijeenkomsten, internet, Contact enzovoort.

We proberen regelmatig een nieuwsbrief te maken. Die verschijnt op de website en op papier in de kerk. We zullen dat ’s zondags melden via de beamer vóór de diensten.

Wie nauwkeuriger wil weten wat de kerkenraad besloten heeft: op de website staat de startnotitie gemeentegroei. Voor wie geen internetgebruiker is: je kunt de notitie opvragen bij de webmaster

Het allerbelangrijkste
We bidden dat God dit project vrucht laat dragen, zodat we als gemeente groeien in geloof. Ons project heeft alleen zin als Gods Geest de leiding heeft. Bid je, bid u mee?

 


1) de meesten daarvan vertegenwoordigen een club, vereniging, commissie e.d. Daarnaast zitten er enkele gemeenteleden op persoonlijke titel in.

 
 
Projectgroepleden

Erik-Jan Kreuze
Jedinja Braam


VACATURE (namens kerkenraad)
ds. Lieuwejan van Dalen(adviseur)

 
 
 
 

Evaluatie-groeidiensten.pdf

Geen beschrijving beschikbaar