Gelezen...

60 seconden

1 minuut voor God

Stop met wat je nu ook aan het doen bent voor de volgende 60 seconden...

...en bidt het 'Het Onze Vader' voor familie en voor een ieder die jij kent.

Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd;
Uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiedde,
gelijk in de hemel al zo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want Uwer is Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.