Gelezen...

We kunnen het niet alleen!

Gij kunt het alleen niet doen' (Exodus 18 : 18b)

Eén op de zeven Nederlanders heeft gemeente last van burn-out. Opgebrand, uitgeput, de lat ligt zo hoog, men kan er niet meer bij! Als meer je energie moeten geven dan je terugkrijgt, dan raakt je brandstof op.

Weet u wie de eerste persoon in de bijbel is die last had van burn-out : Mozes! Mozes die Gods volk als leidsman mocht leiden naar het land van melk en honing. Jethro, de schoonvader van Mozes, komt op een dag z'n schoonzoon eens opzoeken. En dan valt hem op, hoe lastig daar het leiderschap in Israël is geregeld. Mozes' aanpak heeft wat onbeholpens. Er staat : "Maar de schoonvader van Mozes zeide tot hem: Het is niet goed, wat gij doet. Gij raakt geheel uitgeput, gij zowel als dit volk dat met u is; want dit is te zwaar voor u, gij kunt het alleen niet doen." (vs. 17,18) "Mozes, je overspant jezelf, als je zo doorgaat. Jethro heeft al de zorgen van Mozes eens een poosje aangekeken. Dat moet anders vindt Jethro dan. Mozes je moet delegeren, de verantwoordelijkheid spreiden - delen. Jethro heeft door, dat God niets aan overspannen ambtsdragers heeft. God kan niets met een verwelkte middelaar voor zijn volk. God wil dat ook niet. Daar zijn, zijn volk en zijn knechten, Hem veel te dierbaar voor. Het hoeft niet altijd meer! Het mag ook minder van God voor het welzijn van Gods volk en Gods knechten. Want zulk minder is uiteindelijk meer in het koninkrijk van God. "…..gij kunt het niet alleen doen' Op dit punt gekomen moet mij iets van het hart.

Wij zijn een grote en ik denk een redelijke levendige gemeente. En er zijn in ons midden heel veel mensen die een taak verrichten. Daar kunnen we alleen maar blij en dankbaar om zijn. Maar weet u waar ik me ernstig zorgen over maak? Dat er veel te weinig ouderlingen, pastorale bezoekers, kerkvoogden en diakenen zijn. Allerlei plannen over kerk naar buiten blijven zo in de la blijven liggen. Er zijn zoveel mensen die een bezoek van de kerk op prijs zouden stellen. We hebben toch ook de taak om naar elkaar om te zien in lief en leed en met elkaar te spreken over de vele vragen die de huidige tijd met zich meebrengen? Maar we hebben er haast de mensen niet meer voor. Het gaat er op lijken dat we net als Mozes het steeds meer 'alleen' op moeten knappen. Ik bedoel dat het pastoraat steeds zwaarder gaat drukken op de schouders van een paar. Zouden er in ons midden echt niet mensen zijn, die mede leiding willen geven aan het volk aan God, ieder naar haar of zijn vermogen, de één leidsvrouw over duizend, de ander leidsman over honderd, een derde leidsvrouw over tien. Het is door middel van onze oren, dat God hoort, door middel van onze handen, dat God werkt, door middel van onze mond, dat God spreekt, door middel van onze voeten, dat God mensen kan bereiken. Het is door middel van onze dienst, dat Jezus Christus onder ons kan werken als de Goede Herder. Jethro ziet het probleem van de wachtlijsten. En hij wijst Mozes hier onomwonden op. Je moet het anders aanpakken, Mozes, je moet veel meer delegeren. Je kunt het niet alleen, je hebt medewerkers nodig. En dat geldt ook voor ons als gemeente. We kunnen het niet alleen of met een paar.

We hebben medewerkers nodig. Ouderlingen, pastorale bezoekers, kerkvoogden en diakenen. En ook u hoeft het ook niet alleen te doen. God heeft voor ons de gestalte aangenomen van een Vriend, zoals een mens onze vriend kan zijn of onze vriendin. "Welk een vriend is onze Jezus'. Als een Vriend, als iemand die ons, ons leven lang begeleidt met zijn wijsheid, met zijn gelijkenissen, met zijn Bergrede, met het voorbeeld van zijn genezende weldaden, met het voorbeeld van zijn liefde tot op het kruis. Deze wil ons leiden. Daartoe zijn we kerk, om dat te leren begrijpen, te beseffen. En dan samen zo gemeente zijn, dat we dat ook van elkaar leren kunnen, door voor elkaar hoeders, herders, vrienden en vriendinnen te zijn. Dan leidt de één de ander. En dan mag je soms een tijdje leiding geven aan die gemeente, en dan na vier jaar doet een ander het weer eens. Zo krijgen we in de kerk, gemeente geen mensen met klachten van een burn-out (opgebrand) Ja, zo zou het moeten zijn. Zo kan het ook………..als we maar ruimte maken in ons midden voor de weldoende leiding van de Here God zoals Hij die door Jezus Christus en door zijn Geest in onze harten onder ons uitoefent. Jezus is de goede Herder voor ons allen.Wij, mensen, zijn slechts herdertjes. Beperkt in kracht en mogelijkheden. Niemand van ons kan alleen de hele kudde leiden. Wij hebben allemaal een klein stukje verantwoordelijkheid. Samen in de Naam van Jezus de schouders eronder. Zó gaat het toe in de gemeente van Christus. Ieder zijn taak en allemaal samen verantwoordelijk voor elkaar.